loading...

 

Godziny pracy świetlicy to:

7:00 - 17:00

 

Opiekunowie w świetlicy

NAUCZYCIEL GŁÓWNY:
mgr Anna Sala

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY:
mgr Sylwia Kesy
mgr Małgorzata Kalocińska
dr Krzysztof Wisiński
mgr Robert Szalewicz-Szalegiejew


 

Znalezione obrazy dla zapytania RAMOWY PLAN DNIA W ŚWIETLICY

 

7.00-8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i układanki stolikowe, rozmowy z dzieckiem.
8.00-9.00 Dzień Dobry z książką.
12.00-13.00 Zabawy ruchowe, relaksacyjne, integracyjne. Odrabianie zadań domowych.
13.00-14.00 Zajęcia z całą grupą zorganizowane przez nauczyciela, różnorodne propozycje zajęć i zabaw rozwijających twórczą aktywność dzieci. W zależności od pogody: spacery, wycieczki, gry i zabawy w terenie
14.00-15.00 Zajęcia wg ustalonego planu pracy świetlicy
15.00-16.00 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i układanki stolikowe, rozmowy z dzieckiem, oglądanie ciekawych filmów. Odrabianie zadanych lekcji. Zajęcia dla grupy zorganizowane przez nauczyciela.
16.00-17.00 Porządkowanie świetlicy. Odrabianie zadań domowych. Gry stolikowe

 

Zajęcia dla uczniów świetlicy: 

 

 • Zajęcia relaksacyjne.
 • Odrabianie pracy domowej.
 • Gry i zabawy integracyjne.
 • Zajęcia artystyczne (teatralne, plastyczne, muzyczne).
 • Czytanie ze zrozumieniem.
 • Zajęcia ruchowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, w sali gimnastycznej)
 • Konkursy, turnieje, zagadki, krzyżówki, rebusy.
 • Gry edukacyjne i planszowe.
 • Zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej.
 • Oglądanie filmów edukacyjnych.

 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

 

1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy. 

2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się. 

3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.

4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.

5. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych bez zgody nauczyciela.

6. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności. 

7. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.

8. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

9. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka i wcześniej rodzic zgłosi to telefonicznie do wychowawcy świetlicy.

10. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy. 

11. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie (zgoda rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z np. niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy).  

12. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.

13. Zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej pobierana jest raz w miesiącu dobrowolna opłata za pobyt dziecka w świetlicy. Stawka ustalana jest raz w roku przez dyrektora szkoły. Pieniądze przeznaczone są wyłącznie na potrzeby świetlicy. 

14. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.

15. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

16. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym.

17. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy. 

18. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy . 

19. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach. W przypadku ponownego spóźnienia się opiekunów po wychowanka, zostanie on skreślony z listy. 

20. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.        


16 grudnia 2015r. 10 listopada 2017r. 1 1811 Drukuj

Bądź na bieżąco

Telefon:

 • tel. / fax (91) 561 - 09 - 12

Adres:

Szkoła Podstawowa w Reptowie
Reptowo 96 A
73 - 108 Kobylanka
w. zachodniopomorskie

2015 - 2018 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne

do góry