loading...
Wskazówki dla rodziców

 

Zajęcia logopedyczne prowadzi:

 

mgr Sylwia Kęsy

 

Logopeda – zawód medyczny, zajmujący się badaniami w zakresie diagnozy stanu rozwoju mowy i terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju.

 

Logopedia – nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna).

 

Program profilaktyki i terapii logopedycznej zakłada zapobieganie zaburzeniom mowy oraz niwelowanie wszelkich wad wymowy i niedoskonałości artykulacyjnych, w tym również błędów wymowy – zaburzeń wynikających z nieznajomości norm ortofonicznych. Głównym celem zajęć logopedycznych jest usprawnianie komunikacji językowej uczniów ZSP w Reptowie poprzez wprowadzanie działań profilaktycznych, poprawianie zrozumiałości wymowy (dotyczy szczególnie substytucji i redukcji grup spółgłoskowych), estetyki mówienia (dotyczy deformacji), a także innych nieprawidłowych artykulacji, zwracających uwagę swoją odmiennością.


 

Główne zadania logopedy szkolnego:

 

 • Dokonywanie diagnoz logopedycznych
 • Tworzenie programów terapii logopedycznej uwzględniających indywidualne potrzeby uczniów
 • Działania w zakresie profilaktyki logopedycznej
 • Prowadzenie terapii logopedycznej
 • Motywowanie dzieci do działań niwelujących zaburzenia artykulacyjne
 • Wzmacnianie wiary uczniów we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z wadą wymowy
 • Prowadzenie ćwiczeń wspomagających terapię zburzeń komunikacji werbalnej
 • Utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami dzieci, pozostającymi pod opieką logopedy, w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych
 • Utrzymywanie współpracy z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem
 • Kierowanie uczniów z deficytami w zakresie budowy/motoryki narządów mowy do odpowiednich specjalistów (ortodonta, laryngolog, chirurg)

Diagnoza logopedyczna

 

Określa charakter wady (rodzaj i stopień nasilenia) oraz przyczyny jej powstania. Pozwala na zaprogramowanie odpowiedniej terapii dostosowanej do indywidualnych potrzeb dziecka. Badanie diagnostyczne obejmuje:

 • ocenę rozwoju mowy,
 • ocenę słuchu fonemowego,
 • budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego,
 • czucia narządów mowy,
 • ustalenie rodzaju nieprawidłowo artykułowanych głosek oraz sposobu ich wymawiania,
 • ustalenie przyczyn zaburzeń artykulacji,
 • ocenę wpływu wady wymowy na proces komunikowania się i ogólne funkcjonowanie dziecka w szkole i poza szkołą.

 

Profilaktyka logopedyczna

 

Ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju językowego dziecka. Zastosowana u małych dzieci pozwala na uniknięcie często żmudnej i długotrwałej terapii w starszym wieku. Profilaktyka logopedyczna, czyli skuteczne zapobieganie wadom wymowy poprzez wczesną interwencję logopedyczną oraz stymulację prawidłowego rozwoju językowego, obejmuje:

 

 • eliminację czynników mogących zakłócić naturalny proces rozwoju mowy,
 • usprawnianie motoryki i kinestezji (czucia) narządów mowy,
 • doskonalenie słuchu fonemowego i autokontroli słuchowej,
 • ćwiczenia oddechowe.

 

Terapia logopedyczna

 

Obejmuje kolejne etapy pracy korekcyjnej:

 1. usunięcie przyczyny wadliwej wymowy (np. poprzez usprawnianie słuchu fonemowego, motoryki i kinestezji narządów artykulacyjnych, autokontroli słuchowej i inne),
 2.  wywołanie głoski normatywnej,
 3.  wprowadzanie prawidłowego dźwięku na podstawie modułu Ch. van Ripera i J. V. Irwina (nie dotyczy głoski r):
 • Wiem, jak wymawia się dźwięk.
 • Mogę wymówić dźwięk w izolacji.
 • Mogę wymówić dźwięk prawidłowo między samogłoskami.
 • Mogę wymówić dźwięk prawidłowo w nagłosie wyrazu.
 • Mogę wymówić dźwięk prawidłowo w śródgłosie wyrazu.
 • Mogę wymówić dźwięk prawidłowo w wygłosie wyrazu.
 • Mogę wymówić dźwięk prawidłowo podczas czytania.
 • Mogę wymówić dźwięk prawidłowo w gabinecie logopedy.
 • Mogę prawidłowo posługiwać się dźwiękiem (który kiedyś sprawiał mi kłopot) w mowie spontanicznej.

 

Korygowanie nieprawidłowej realizacji fonemu /r/:

 • ćwiczenia przygotowujące – usprawniające motorykę języka,
 • wywoływanie głoski r metodą mechaniczną,
 • utrwalanie dźwięku w grupach spółgłoskowych (począwszy od tr- i dr-),
 • utrwalanie głoski r w połączeniu z samogłoskami, w izolacji, wyrazach, zdaniach i mowie spontanicznej.

 

Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną:

 

 • ćwiczenia ortofoniczne,
 • ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonemowego, pamięci słuchowej i autokontroli słuchowej,
 •  ćwiczenia prawidłowej fonacji i emisji głosu, poprawnej dykcji,
 • ćwiczenia orientacji przestrzennej,
 •  ćwiczenia percepcji i pamięci wzrokowej, koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • ćwiczenia orientacji przestrzennej, umiejętności szeregowania, układania ciągów tematycznych, logicznego myślenia, koncentracji uwagi,
 • kształtowanie twórczej aktywności słownej poprzez wzbogacanie słownictwa czynnego, tworzenie własnych tekstów, rymowanek,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną pod względem gramatycznym.

 

DLA RODZICÓW

 

Mowa jest najważniejszym i najbardziej
precyzyjnym narzędziem ludzkiego działania,
i jako taka musi być doskonalona
również w płaszczyźnie fonetycznej
.

                [prof. dr hab. Bronisław Rocławski]

 

Prawidłowy proces rozwoju mowy i właściwe kształtowanie się wymowy u dzieci są niezwykle ważne z wielu powodów. W szczególności warunkują oczekiwany rozwój ogólny, odpowiednie relacje społeczne, sukcesy w szkole.

Wady wymowy mogą bowiem powodować problemy w nabywaniu umiejętności czytania i pisania, prowadzić do stanów, w których dziecko czuje się inne, a nawet gorsze od pozostałych. Niepodejmowanie działań terapeutycznych może doprowadzić do utrwalenia się zaburzonej artykulacji, a w konsekwencji pogłębiać wyżej wskazany stan.

Ćwiczenia prowadzone tylko i wyłącznie w gabinecie logopedycznym nie przyniosą oczekiwanych efektów. W związku z tym niezwykle ważna i niezbędna jest ścisła współpraca rodziców z logopedą i kontynuowanie pracy terapeutycznej w domu. Dziecko, objęte terapią logopedyczną powinno mieć zeszyt, w którym logopeda zapisze ćwiczenia do utrwalenia w domu. Co najmniej raz w miesiącu (w niektórych przypadkach znacznie częściej) rodzic (opiekun) powinien uczestniczyć w zajęciach logopedycznych swojego dziecka, by dokładnie przyjrzeć się, jak je prawidłowo wykonywać. Bardzo ważna jest systematyczna praca z dzieckiem. Najlepsze efekty osiąga się prowadząc ćwiczenia krótko (od kilku do kilkunastu minut), ale często. Ćwiczenia powinny przebiegać w atmosferze spokoju i zrozumienia dla trudności z jakimi boryka się maluch. Pamiętajmy, by chwalić dziecko nawet za minimalne osiągnięcia, gdyż to mobilizuje je do dalszych działań terapeutycznych.


01 lutego 2016r. 02 listopada 2021r. 32 11087 Drukuj

Bądź na bieżąco

Telefon:

Adres:

Szkoła Podstawowa w Reptowie
Reptowo 96 A
73 - 108 Kobylanka
w. zachodniopomorskie

2015 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne

do góry