loading...

Zajęcia korekcyjno –kompensacyjne to inaczej terapia pedagogiczna. Korekcja oznacza poprawę i usprawnianie, a kompensacja to wyrównywanie braków w umiejętnościach edukacyjnych dziecka tzn. ćwiczymy naprzemiennie funkcje  zaburzone i te  w normie, aby dziecko miało satysfakcję, że mu wychodzi.

 

Znalezione obrazy dla zapytania: Zajęcia korekcyjno –kompensacyjne

 

Zajęcia skierowane są dla uczniów oddziału przedszkolnego, klas 1-8 szkoły podstawowej  i  klas gimnazjum. Programy pracy terapeutycznej są opracowywane zgodnie z zaleceniami zawartymi   w opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz na podstawie diagnoz wstępnych  i końcowych poziomu umiejętności uczniów, dokonywanych przez szkolnego terapeutę.

Dzięki ćwiczeniom, grom i zabawom edukacyjnym odpowiednio dobranym do możliwości oraz potrzeb dzieci i młodzieży wzrasta motywacja do nauki, tempo oraz poprawność czytania i pisania, rozumienie samodzielnie czytanych poleceń i tekstów, koncentracja uwagi, świadomość ortograficzna . Następuje ułatwianie opanowania materiału przewidzianego na danym etapie edukacyjnym, poprzez korygowanie zaburzonych sfer.                        

                         


REGULAMIN UCZESTNICTWA 

W ZAJĘCIACH KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W REPTOWIE

 

1.  W specjalistycznych zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, prowadzonych przez nauczyciela terapii pedagogicznej mają prawo uczestniczyć uczniowie Szkoły Podstawowej w Reptowie.

2.  Udział w zajęciach jest dobrowolny, bezpłatny i może nastąpić tylko za zgodą pisemną rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.

3.  Uczestnictwo  w zajęciach  korekcyjno-kompensacyjnych może nastąpić  na wniosek ucznia, rodziców ucznia, nauczyciela, wychowawcy,  psychologa  lub  pedagoga  szkolnego,  poradni

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

4.  W pierwszej kolejności  na zajęcia  korekcyjno-kompensacyjne kierowani  są uczniowie na  podstawie opinii  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

5.  Liczba  uczestników  na zajęciach  korekcyjno-kompensacyjnych może wynosić od 1 do 5 osób.

6.  Nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczne informuje ucznia  i rodzica o prawach i obowiązkach uczestnika zajęć.

7.  Nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczne podpisuje  z uczniem i jego rodzicami lub  opiekunami prawnymi  kontrakt regulujący zasady współpracy.

 

 

KONTRAKT -

- ZASADY WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELA TERAPEUTY

Z UCZNIEM I JEGO RODZICAMI LUB PRAWNYMI OPIEKUNAMI

 

  1. Uczeń zobowiązuje się do systematycznego udziału w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, które będą odbywały się w szkole w ilości 1 godziny tygodniowo.
  2. Uczeń zobowiązuje się do systematycznej pracy podczas zajęć oraz przynoszenia niezbędnych przyborów.
  3. Uczeń zobowiązuje się do systematycznych ćwiczeń w domu nad doskonaleniem techniki czytania, czytania ze zrozumieniem oraz pracy nad wyrobieniem nawyku autokontroli (praca ze słownikiem). .
  4. Wszystkie nieobecności ucznia na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych rodzic lub prawny opiekun usprawiedliwia pisemnie  w terminie 1 tygodnia.
  5. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności mogą być przyczyną skreślenia ucznia z listy uczestników zajęć, po uprzednim poinformowaniu o tym rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
  6. Rodzice lub prawni opiekunowie są gotowi do systematycznej współpracy z nauczycielem terapeutą.

           

Zapoznałem się z regulaminem i kontraktem i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych w roku szkolnym 2018/2019  (proszę rodziców nieobecnych na zebraniu o podpisanie kontraktu u wychowawcy).

 


ZASADY  WSPÓŁPRACY DLA UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH

KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH:

 

1.JESTEŚMY PUNKTUALNI I SOLIDNI.

2.PAMIĘTAMY O PRZYBORACH NA ZAJĘCIA.

3.JESEŚMY DLA SIEBIE ŻYCZLIWI.

4.ZGŁASZAMY SIĘ,GDY CHCEMY MÓWIĆ.

5.MÓWI 1 OSOBA.

6.SŁUCHAMY TERAPEUTY.

7.TERAPEUTA SŁUCHA KAŻDEGO DZIECKA,

    KTÓRE SIĘ ZGŁOSI.

8.PRACUJEMY W SKUPIENIU.

9.POZOSTAWIAMY PO SOBIE PORZĄDEK.

 

 


02 stycznia 2018r. 13 września 2023r. 32 7297 Drukuj

Bądź na bieżąco

Telefon:

Adres:

Szkoła Podstawowa w Reptowie
Reptowo 96 A
73 - 108 Kobylanka
w. zachodniopomorskie

2015 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne

do góry